Responsabilitat civil

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) té contractada una assegurança de responsabilitat civil que cobreix totes les activitats pròpies de la Infermeria davant els possibles requeriments als professionals col·legiats, tant en l’àmbit civil com penal; i per un import per sinistre, any i assegurat de 3.500.000 euros.

Aquesta assegurança, de caràcter anual, està contractada actualment amb AMA (Agrupación Mutual Aseguradora).

 

 

ASPECTES DESTACATS DE L’ASSEGURANÇA

El prenedor de l’assegurança és el COILL que, amb personalitat jurídica pròpia, subscriu el contracte, actuant per compte i en representació del conjunt dels seus col·legiats.

Els assegurats són les infermeres i els infermers, donats d’alta com a exercents al COILL i al corrent de pagament de la seva quota col·legial.

Els riscos coberts pel contracte concertat són:

  • La responsabilitat civil professional atribuïble a l’assegurat, derivada d’accions o omissions professionals, en les que hi hagi hagut culpa o negligència comeses per ell mateix en el desenvolupament propi de la seva activitat professional com a infermer generalista o infermer especialista.
  • Defensa jurídica pels advocats de la companyia, en qualsevol procediment judicial que es derivi d’un sinistre emparat per la pòlissa.
  • Prestació de fiances judicials.
  • Subsidi per inhabilitació professional (fins a 4.000 euros  i durant un període màxim de 24 mesos).
  • Assistència jurídica davant agressions.

Mode d’Actuació:

  • Davant de qualsevol mena de reclamació sobre responsabilitat civil cal ser cautelós i contactar al més aviat possible amb els serveis jurídics del Col·legi, el qual informarà de la forma d’actuar i de la cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil que l’empara com a col·legiat.

octubre

14juny(juny 14)09:2922oct.(oct. 22)09:2920a Edició del Premi de Recerca d'Atenció Sociosanitària. Termini 22 d'octubre

Menú

X