Responsabilitat Civil


 

El Col·legi Oficial dInfermeres i Infermers de Lleida (COILL) té contractada una assegurança de responsabilitat civil que cobreix totes les activitats pròpies de la Infermeria davant les possibles requerimets als professionals col·legiats, tant en l'àmbit civil com penal, i per un import per sinistre / any i assegurat de 3.500.000,00 euros. Aquesta assegurança, de caràcter anual, està contractada actualment amb AMA (Agrupación Mutual Aseguradora).

Logo AMA

Els aspectes més rellevants són:

El prenedor de l'assegurança és el COILL que, amb personalitat jurídica pròpia, subscriu el contracte, actuant per compte i en representació del conjunt dels seus col·legiats.

Els assegurats són les infermeres i els infermers, donats d'alta com a exercents al COILL i al corrent de pagament de la seva quota col·legial.

Els riscos coberts pel contracte concertat són:

La responsabilitat civil professional atribuïble a l'assegurat, derivada d'accions o omissions professionals, en les que hi hagi hagut culpa o negligència comeses per ell mateix en el desenvolupament propi de la seva activitat professional com a infermer generalista o infermer especialista.

Defensa jurídica pels advocats de la companyia, en qualsevol procediment judicial que es derivi d'un sinistre emparat per la pòlissa.

Prestació de fiances judicials.

Subsidi per inhabilitació professional (fins a 4.000,00 € i durant un període màxim de 24 mesos).

Assistència jurídica davant agressions.

Mode d'Actuació:

Davant de qualsevol tipus de reclamació sobre responsabilitat civil cal ser cautelós i contactar el més aviat possible amb els serveis jurídics del Col·legi, el qual informarà de la forma d'actuar i de la cobertura de l'assegurança de responsabilitat civil que l'empara com a col·legiat.