Beca i Premi COILL

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida, amb l’objectiu d’estimular la producció científica de les seves col·legiades i col·legiats, convoca la Beca COILL al Millor Projecte de Recerca Infermera de Lleida i el Premi Josep Maria Camps i Balagué d’Investigació d’Infermeria de Lleida; amb una dotació global de quasi 10.000 euros.

BASES BECA 2022 (PDF)

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) convoca convoca per l’any 2022, la 12a BECA COILL AL MILLOR PROJECTE DE RECERCA INFERMERA, dotada amb 6.000 euros, d’acord a les següents bases:

1. L’investigador o investigadora principal haurà de liderar i gestionar el projecte i estar col·legiat/da al COILL.

2. Com a mínim el 75% de les autores o autors del projecte hauran de ser infermeres o infermers col·legiats a Lleida (el tant per cent restant poden ser, o bé infermers o infermeres col·legiades a altres col·legis, o bé altres professionals de la salut).

3. Els projectes s’hauran de dur a terme en el període d’un any.

4. Per tal de fer un seguiment del projecte, el COILL assignarà una supervisió experta en la matèria i en metodologia científica. El grup de treball i la supervisió del COILL es reuniran almenys un cop al mes.

5. Els projectes i CV dels/les investigadors/es hauran de ser presentats en format FIS, mitjançant la càrrega de la documentació segons enllaç/aplicatiu disponible a la web www.coill.org.

6. La Junta de Govern del COILL, conjuntament amb tres avaluadors o avaluadores externes, decidirà quins són els beneficiaris de la beca.

7. El nomenament de la beca guanyadora es durà a terme en el decurs dels actes de celebració de la “Diada de la Infermeria de Lleida”, prevista en data dimarts 17 de maig de 2022.

8. En la fase de difusió de l’estudi sempre haurà de constar-hi que ha estat finançat pel COILL.

9. La resolució del premi serà comunicada per escrit als participants a través correu electrònic que consti al formulari de lliurament de la beca.

10. Els resultats del projecte guanyador es publicaran a la revista col·legial INF, essent els autors/es els responsables d’elaborar un resum d’extensió màxima 6 pàgines (incloses taules i/o gràfics si s’escau).

11. La data límit per l’entrega dels projectes és el divendres 6 de maig de 2022 a les 19:00h.

12. L’incompliment d’aquestes bases suposarà el retorn dels diners per part del grup de treball.

13. La participació en aquest certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Lleida, 25 de març de 2022[]

LINKS D’INTERÈS
BECA COILL Presentació de treballs: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTUise3YfHQIVgv000jeE21IKx0KvIK4by56bh8scoanEM6g/viewform?usp=sf_link

Sol·licitud Beca (documentació per aportar): https://www.coill.org/wp-content/uploads/2022/04/Model-sollicitud-Beca-2022.pdf

CV Format FIS: https://www.coill.org/wp-content/uploads/2021/03/Model-CV-Format-FIS.doc

BASES PREMI 2022 (PDF)

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) convoca per l’any 2022, el XXXè PREMI D’INVESTIGACIÓ D’INFERMERIA DE LLEIDA JOSEP MARIA CAMPS I BALAGUÉ, que premiarà els tres millors treballs que es presentin a aquest certamen anual, d’acord a les següents bases:

1. Poden participar com autors o autores tots els col·legiats donats d’alta en aquest Col·legi professional, fins un mes abans de la publicació d’aquestes bases.

2. Els autors principals dels treballs hauran de ser infermeres/ers col·legiades/ats a Lleida.

3. La dotació del Premi serà:
– 1r premi: 1.800€ + inscripció “XXVI Encuentro
Internacional de Investigación en Cuidados”.
– 2n premi: 1.200€.
– 3r premi: 300€.

4. El treball presentat ha d’estar relacionat amb qualsevol camp d’actuació d’infermeria i no pot haver estat ni publicat, ni presentat a cap congrés, jornada, seminari o similar en qualsevol tipus habitual de comunicació: ponència, comunicació oral, pòster, etc.

5. El jurat del premi estarà presidit per la persona que ostenti el mateix càrrec al Col·legi o en la persona que delegui. La composició del jurat serà: un infermer/a de l’àmbit hospitalari, un infermer/a d’atenció primària, un infermer/a de l’àmbit sociosanitari i/o residencial, un llevador/a, un infermer/a docent de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, un/a membre de la Comissió de Recerca del COILL, un infermer/a màster o doctorand/a o doctor/a en Salut i el secretari del COILL que tindrà veu, però no vot. El president/a del COILL tindrà vot de qualitat.

6. La decisió del jurat serà inapel·lable.

7. Els treballs hauran de ser presentats en format digital, mitjançant la càrrega de la documentació segons enllaç/aplicatiu disponible a la web www.coill.org. En tots els treballs, els autors o les autores s’identificaran amb un pseudònim i únicament han de lliurar de manera presencial al COILL un sobre tancat que contindrà el nom i cognoms, l’adreça actual, el núm. de telèfon, el correu electrònic i el núm. de col·legiat/da de cadascun d’ells. Fora del sobre tancat, només hi constarà el mateix pseudònim que hi figuri al treball.

8. En el treball no hi pot constar cap referència als autors o autores, al centre o fins i tot, cap agraïment a cap persona o institució. En cas que el treball resulti premiat, es podran afegir els agraïments a la publicació posterior.

9. Els treballs guanyadors es publicaran en format de resum en la revista col·legial INF. Els autors o autores hauran d’entregar, quan se’ls sol·liciti, un resum executiu de 6 pàgines com a màxim (incloent gràfics o taules si s’escau) i tant aquest, com el treball complert, passaran a ser propietat del COILL, que en podrà fer l’ús que en cregui convenient. El COILL es reserva també el dret de fer-ne la difusió adient en els mitjans que cregui oportuns.

10. Qualsevol dels premis podrà ser declarat desert.

11. La data límit d’acceptació dels treballs aspirants al Premi serà el divendres 6 de maig de 2022, a les 19:00h.

12. Cap membre del jurat ni de la junta de govern del COILL, podrà participar, ni de manera individual ni com a autor col·laborador, en aquest Premi.

13. EL lliurament del premi es durà a terme en el decurs dels actes de celebració de la “Diada de la Infermeria de Lleida” prevista en data dimarts 17 de maig de 2022.

14. El fet de plagiar un estudi fet amb anterioritat, bé sigui del mateix autor del treball o d’un altre, implicarà la retirada del premi, així com el dret a tornar-hi a participar.

15. La participació en aquest certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Lleida, 25 de març de 2022[]

LINKS D’INTERÈS
PREMIS COILL Presentació de treballs: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoKHufTdXxqmaGnfHy0JnMa9fGWENUS_2b58wsxmxLoWCxwA/viewform?usp=sf_link

TREBALLS GUARDONATS

Any 2021

XI Beca

“Desplegament de la Llei de l’Eutanàsia a Lleida: anàlisi crític de l’experiència en la cura infermera”

Autores: Gemma Espigares Tribó com a investigadora principal, José Tomás Mateos García, Marta Font Garcia i Filip Bellon

XXIXè Premi

1r Premi
“De estudiantes a infermeres/os bajo presión durante la pandèmia: Incorporación laboral de estudiantes de Enfermería durante la primera ola de Covid-19 en España”

Investigador Pincipal: Joan Blanco Blanco

XXIX è Premi

2n Premi
“Estudi de les emocions i dilema ètic en la presa de decisions dels professionals sanitaris durant la pandèmia COVID-19”

Autores: Irene Espinosa Peña i Gemma Amat i Camats

Any 2020

X Beca

“Estudi clínic aleatoritzat sobre la utilització de l’adhesiu tissular de cianoacrilat com fixació per catèters venosos canalitzats amb tècnica micro Seldinger modificada”
Autors: Ferran Padilla Nula com a investigador principal (IP), Alejandro Bergua Lorente, Anna Escolà Nogués,Jordi Farrero Mena, Miriam Llauradó Mateu i Carme Serret Nuevo

Any 2019

XXVIIè Premi

2n Premi
“Mejora de los índices de calidad de una unidad de hospitalización a través de la implementación de una Guía de Buena Práctica Clínica sobre la valoración del riesgo y prevención de las lesiones por presión”.

Autors: Benjamí Monsonís, Joan Blanco, Sònia Aguiló i Josep M. Gutiérrez

No Events on The List at This Time

Menú

X