Assemblea General Ordinària


 
 
06/03/2019
 

 

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida, reunida en data 5 de març de 2019, va acordar la convocatòria de l’Assemblea General Ordinàriaa la Sala d’actes del COILL en data 22 de març de 2019a les 13’00h. en primera i a les 13’30h. en segona convocatòria, i amb el següent ordre del dia:

1.


- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

2.- Debat i aprovació, si s’escau, de la liquidació del balanç econòmic de l’exercici 2018.

3.- Debat i aprovació, si s’escau, de la quota col·legial i quota d’ingrés per l’any 2019.

4.- Debat i aprovació, si s’escau, del pressupost per l’exercici econòmic 2019.

5.- Torn obert de paraules.

La qual cosa posem en el teu coneixement, i a partir d’avui dimecres dia 6 de març de 2019 pots examinar tant la liquidació de l’any 2018, com el pressupost per l’any 2019, ja que aquests es troben exposats al taulell d’anuncis col·legial.

La Junta de Govern