Correspondència del títol de Diplomada a Grau en Infermeria

Mitjançant Resolució de la Direcció General de Política Universitària, es determina el nivell de correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per l’Educació Superior (MECES) del títol Universitari de Diplomat en Infermeria i que es correspon amb el nivell 6 del Marc Europeu de Qualificacions (EQF).

ACREDITACIÓ

La possessió per un titulat del nivell MECES corresponent, quedarà ACREDITADA amb la mera referència de la publicació al BOE, presentada de forma conjunta amb el títol, segons queda ressenyat a l’art. 27 del RD 967/2014 (BOE 22/11/2015).

NO ÉS OBLIGATORI sol·licitar una certificació explícita. No obstant això, qualsevol persona que ho desitgi i estigui en possessió del títol de Diplomat en Infermeria, pot sol·licitar el seu certificat de correspondència de títol a través de la Seu Electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

No Events on The List at This Time

X