Política de protecció de dades

COILL valora la privacitat dels seus col·legiats.

Per això, només tractem les teves dades seguint les teves indicacions, i únicament per a activitats de tractament associades als nostres serveis i activitats legítimes, que són aquelles definides per la legislació de col·legis professionals, els estatuts generals de l’organització col·legial d’infermeria i els nostres estatuts particulars .

Només fem servir aquells que són pertinents i necessaris per a cada finalitat i sempre d’acord amb els principis de licitud, lleialtat i transparència. Quan ja no són necessaris, són suprimits.

Per tal de protegir les teves dades, hem aplicat mesures d’índole tècnica i organitzativa adequades als riscos associats a cada activitat de tractament.

Per tal de que coneguis millor com utilitzem les teves dades personals, com els recaptem, per quins fins s’utilitzen, i els drets que t’ assisteixen, d’acord amb la normativa vigent, posem a la teva disposició la següent informació.

Normativa que regula el tractament de les teves dades

A partir del 25 de maig de 2018, el marc regulador de la protecció de dades està constituït bàsicament pel nou Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals.

Aquesta normativa no prohibeix l’ús i la circulació de dades personals sinó que la fomenta perquè entén que contribueix al desenvolupament de la societat de la informació. El que sí que obliga és que les dades es tractin de forma lícita, lleial i transparent.

Control sobre les teves dades personals

El Reglament amplia el catàleg de drets que reconeix a les persones en relació a les seves dades personals.

A més, incrementa les obligacions d’informació i transparència per part de les empreses i organitzacions que tracten aquestes dades.

Base legítima per tractar les teves dades

Dins de l’àmbit de les seves activitats legítimes, definides segons el seu marc jurídic regulador, el COILL porta a terme tractaments de dades personals dels seus col·legiats i d’altres persones amb les que es relaciona en el desenvolupament de la seva activitat.

El nou Reglament considera lícit l’ús de dades personals quan estigui justificat.

També permet l’ús de dades quan sigui necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable o un tercer.

En el cas del COILL, quan actua com a entitat pública, la base legal per utilitzar les dades és l’exercici d’un poder públic conferit per Llei; quan la seva activitat es considera privada, la base del tractament pot ser el compliment d’una obligació legal, l’execució d’un contracte, la satisfacció d’un interès legítim, o el consentiment, depenent en cada cas.

Per què tracta les teves dades personals

COILL és una corporació de dret públic, el que vol dir que és més que una simple associació de professionals d’infermeria. La col·legiació és obligatòria perquè, a més de la defensa dels interessos particulars dels seus col·legiats, la legislació de col·legis professionals li confereix competències en matèries d’ordenació de l’exercici de la professió en el seu àmbit territorial, la protecció dels consumidors i usuaris dels serveis dels seus col·legiats, la defensa dels interessos professionals dels col·legiats o la representació institucional exclusiva de la professió.

D’aquests fins i funcions es deriva la realització d’activitats que, en moltes ocasions, exigeixen l’ús de dades personals: incorporació a l’organització col·legial, activitats integrades en l’oferta formativa del COILL, o vetllar per l’ètica i la dignitat professional dels col·legiats i per la seva conciliació amb l’interès social i els drets dels ciutadans.

Tractament de les teves dades d’ acords als principis:

Les dades es tracten d’acord amb els principis que estableix l’article 5 del Reglament que disposa que el tractament de dades personals s’ha d’ajustar als següents principis:

 1. a) tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat ( «licitud, lleialtat i transparència»);
 2. b) recollits amb fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins; d’acord amb l’article 89, apartat 1, el tractament ulterior de les dades personals amb fins d’arxiu en interès públic, fins d’investigació científica i històrica o fins estadístiques no es considera incompatible amb els fins inicials ( «limitació de la finalitat») ;
 3. c) adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats ( «minimització de dades»);
 4. d) exactes i, si cal, actualitzades; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten ( «exactitud»);
 5. e) mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals; les dades personals podran conservar durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb fins d’arxiu en interès públic, fins d’investigació científica o històrica o fins estadístics, de conformitat amb l’article 89, apartat 1, sens perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament a fi de protegir els drets i llibertats de la persona interessada ( «limitació del termini de conservació»);
 6. f) tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades ( «integritat i confidencialitat »).

Seguretat de les teves dades personals

S’han adaptat les mesures organitzatives i tècniques en funció dels riscos associats a cada activitat de tractament de dades

Termini de conservació de les teves dades

En el cas del COILL, en ser una corporació de dret públic, ha de complir amb relació a la conservació i supressió de les dades, amb les obligacions imposades per la legislació d’arxius i registres.

En tot cas, el criteri adoptat pel COILL és de bloquejar les dades quan han deixat de ser necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides, quedant les dades únicament a disposició de les autoritats en els supòsits previstos per la legislació.

Drets sobre les teves dades personals

Pots exercir els següents drets:

 1. Accés
 2. Rectificació
 3. Supressió
 4. Limitació
 5. Oposició
 6. Portabilitat
 7. Revocació del consentiment
 8. No ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat

L’exercici d’aquests drets pot fer-se:

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de LLEIDA: COILL

Adreça postal: C. Paer Casanovas, 37 25008 LLEIDA

Correu electrònic: coill@coill.org

Delegat de Protecció de Dades Personals de COILL: delegatpd@coill.org

Igualment pot presentar un escrit davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades (apdcat). A la pàgina web de l’Agència s’informa de la tramitació: http://apdcat.gencat.cat/ca/inici