Avís legal

1. Condicions generals

El lloc web http://www.coill.org és un domini en internet de titularitat del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (en endavant COILL).

Els continguts, organització i elecció d’enllaços han estat dirigits per la Gerència del COILL.

INFORMACIÓ GENERAL:

En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en especial del que disposa l’article 10, li informen de les següents dades identificatives:

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida
C/ Paer Casanovas, 37 altell
25008 Lleida
Telèfons: 973 24 37 60
Fax: 973 24 60 69
CIF: Q-2566003-F
Correu electrònic coill@coill.org

El COILL és una corporació professional de dret públic, d’acord amb el que estableix la Llei 7/2006, de 31 de maig els seus estatuts estan inscrits al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya

La web del COILL consta d’una part pública on apareix informació específica per les col·legiades/ats i de caràcter general de la professió infermera.

2. Propietat intel·lectual i Industrial

Els drets de propietat intel·lectual d’aquesta pàgina web www.coill.org el seu codi font, disseny, estructura de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de COILL, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies, logotips, etc…, inclosos en aquest lloc web han concedit a COILL les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a la disposició del públic.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els objectius d’aquesta pàgina web 2) Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública o transformació sense el consentiment exprés de COILL.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial del COILL, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes

El COILL es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l’accés, ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.
L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuària de la pàgina web (en endavant l’Usuària) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per COILL, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la pàgina web.

L’Usuària es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’Usuari, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. A aquest efecte, l’Usuària ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.
La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’Usuària.

3. Enllaços

COILL rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades pel COILL i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web. La funció dels enllaços que apareixen és exclusivament la d’informar l’usuària de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un material a Internet.

4. Responsabilitats

El COILL queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web.
El COILL no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats pel COILL.

Aquest lloc web té com a objectiu principal informar a la professió infermera col·legiada, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament legal o infermer.

La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització.

El COILL es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

El COILL no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

5. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals, així com les condicions particulars de qualsevol dels serveis d’aquest portal, es regeixen per la Llei Espanyola. En cas de conflicte o reclamació en relació amb aquesta web, les parts se sotmeten, amb renúncia a qualsevol altre fur, a l’arbitratge institucional de dret del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana per l’Arbitratge, al qual s’encarrega la designació de l’àrbitre o àrbitres i l’administració d’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió arbitral.

6. Política de Privacitat

Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant els nostres formularis de contacte o d’alta online, està autoritzant expressament a COILL al tractament de les seves dades per poder atendre les peticions. COILL inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que contindrà les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades RGPD (UE) 2016/679 i L.O3/2018 de 5/desembre.

COILL no cedirà o comunicarà a tercers les dades recavades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar el servei que l’usuari ens hagi sol•licitat.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint-se per escrit al COL•LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE LLEIDA, Responsable del Fitxer, al domicili indicat a la Informació General d’aquest avís o a través de email coill@coill.org