Estatuts del COILL

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida és una corporació de dret públic de caràcter professional, d’estructura i funcionament democràtics, reconeguda i emparada per la Constitució i per l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que es regeix per aquests Estatuts, per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i per la resta de disposicions legals que li siguin d’aplicació, i que coordina la seva actuació en l’àmbit de Catalunya a través del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

Estatuts del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (pdf)

No Events on The List at This Time

X