Prescripció Infermera

El 27 d’agost de 2019, el Govern anunciava en conferència de premsa, l’acord d’aprovació del Decret d’Acreditació de les infermeres per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes d’ús humà –conegut com de Prescripció Infermera–; decret que va entrar en vigor el 29 d’agost, data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG Núm. 7949 – 29.8.2019; del qual es va publicar la Disposició de Correcció d’Errades DOCG Núm. 7984 – 18.10.2019).

L’anunci va tenir la resposta dels quatre Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya que, a través del Consell (CCIIC), van emetre un comunicat (vegeu pàgines 4-5) posant en valor la importància de l’aprovació d’aquesta normativa que ve a reconèixer una competència que ens és natural però que, com ha manifestat el Consell, no és suficient perquè no respon encara a la realitat de la pràctica real.

El COILL encoratja les infermeres i infermers de Lleida “a exercir aquesta competència amb la ferma voluntat de millorar la salut i benestar de la nostra comunitat i a emprendre el procediment d’acreditació”; un tràmit senzill recollit en la Guia Ràpida editada pel Consell (descarregueu PDF).

Què podràs prescriure?

Amb l’acreditació podràs prescriure medicaments i productes sanitaris no subjectes a la prescripció mèdica.

Pots consultar la llista de medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica que pots dispensar a la pàgina web del teu col·legi professional.

Com acreditar-te?

REQUISITS

En l’àmbit de cures generals:

1. Disposar del Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent.

2. Complir un dels següents requisits:
a. Acreditar una experiència professional mínima d’un any, o
b. Superar el curs d’adaptació gratuït.

En l’àmbit de cures especialitzades:

1. Disposar del Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent.

2. Disposar del títol d’infermer o infermera especialista.

3. Complir un dels següents requisits:
a. Acreditar una experiència professional mínima d’un any, o
b. Superar el curs d’adaptació gratuït.

LLOC

Si treballes al SISCAT:

Si fa 1 any o més que prestes serveis en els centres SISCAT no has de fer la sol·licitud. El teu centre et demanarà consentiment i comunicarà les dades al Departament de Salut. Aquest és un procediment extraordinari que durarà 4 mesos a partir de l’entrada en vigor del decret.

Si compleixes l’any de feina un cop tancat aquest procediment extraordinari, la sol·licitud l’hauràs de fer tu a través del procés ordinari a http://canalempresa.gencat.cat o a http://seu.gencat.cat

Si fa menys d’un any que treballes al SISCAT, és convenient esperar a complir l’any per poder fer la sol·licitud. En cas que, per les teves responsabilitats, et sigui imprescindible poder prescriure, pots fer el curs d’adaptació gratuït.

Si treballes en altres centres o per compte propi:

1. Has de fer la sol·licitud via telemàtica a: http://canalempresa.gencat.cat o a http://seu.gencat.cat

2. Has d’emplenar el formulari de sol·licitud, indicant les dades personals identificatives i les relatives a la titulació, i adjuntar el model normalitzat de formulari de certificat d’empresa, o en cas de treball per compte propi, adjuntar Informe de Vida Laboral.

Aquest procediment s’ha de fer amb signatura electrònica o certificat digital admès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

©Tutorial Salut Cat

DOCUMENTACIÓ

A la sol·licitud has de fer constar:

• Les teves dades identificatives.

• La certificació acreditativa del període d’experiència professional mínima d’un any expedida per l’empresa o institució ocupadora.

• En cas que hagis treballat en més d’un centre, has de presentar la certificació de cadascun d’ells.

• En cas de treball per compte propi, has de presentar el certificat de vida laboral acreditatiu del període d’experiència professional.

• Si l’any d’experiència és resultat de la prestació laboral en un o més centres per compte aliena o pròpia, has d’acreditar-la per mitjà de la certificació expedida per cada entitat i el certificat de vida laboral.

• Si no disposes de l’experiència mínima d’un any, has de presentar la certificació acreditativa d’haver superat el curs d’adaptació gratuït.

• En cas de sol·licitar l’acreditació en l’àmbit de les cures especialitzades, has de presentar còpia de la certificació del títol d’infermer/a especialista i la certificació acreditativa del període d’experiència professional mínima d’un any ha de correspondre a l’especialització per la qual es demana l’acreditació i amb els mateixos supòsits abans explicats.

La direcció general competent pot consultar per mitjans electrònics o obtenir les dades o la documentació acreditativa necessària, tret que t’hi oposis. En aquest cas hauràs d’aportar tu la documentació acreditativa pertinent.

RESOLUCIÓ DE L’ACREDITACIÓ

Les resolucions es posaran a disposició de la Seu electrònica de les infermeres en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud o la comunicació de dades per part del centre SISCAT. Transcorregut aquest termini sense que l’Administració es pronunciï, es considera acceptada la sol·licitud presentada tal com regula la llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.

CODI I DOCUMENT ACREDITATIU

En cas de resolució favorable, rebràs un document d’acreditació per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà amb el teu CODI D’ACREDITACIÓ i que especifica l’àmbit: cures generals i/o cures especialitzades.

Les infermeres i infermers que presten servei al SISCAT podran emetre les ordres de dispensació en format electrònic, que inclouran les dades d’identificació de la infermera acreditada.

Què comporta?

Poder emetre les ordres de dispensació en l’àmbit dels medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris, molts d’ells finançats. En l’àmbit dels medicaments subjectes a prescripció mèdica, cal esperar a la disponibilitat de protocols elaborats pel Ministeri de Sanitat, conforme normativa estatal. Quan estiguin disponibles, però, no caldrà tornar a acreditar-se.

Per qualsevol consulta sobre la Prescripció Infermera, us podeu adreçar al COILL, mitjançant correu electrònic coill@coill.org

5/2/21 ©Salut WEBINAR FORMATIU SOBRE EL DESPLEGAMENT DE LA INTEGRACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA EN EL SISTEMA DE RECEPTA ELECTRÒNICA (SIRE)

 

 

No Events on The List at This Time

X