Bases dels Premis i Beca de Recerca Infermera de Lleida 2019, convocats pel COILL

BASES XXVII Premi Josep Maria Camps i Balagué d’Investigació d’Infermeria de Lleida

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) convoca per l’any 2019 el XXVII Premi Josep Maria Camps i Balagué d’Investigació d’Infermeria de Lleida, que premiarà els tres millors treballs que es presentin a aquest certamen anual, d’acord a les següents bases:

 1. Poden participar com a autors o autores tots els col·legiats donats d’alta en aquest Col·legi professional, fins un mes abans de la publicació d’aquestes bases.
 2. Els autors principals dels treballs hauran de ser infermeres/ers col·legiades/ats a Lleida.
 3. La dotació del Premi serà:
  1r premi: 1800 euros + inscripció al “XXIII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados”
  2n premi: 1200 euros.
  3r premi: 300 euros.
 4. El treball presentat ha d’estar relacionat amb qualsevol camp d’actuació d’infermeria i no pot haver estat ni publicat, ni presentat a cap congrés, jornada, seminari o similar en qualsevol tipus habitual de comunicació: ponència, comunicació oral, pòster, etc.
 5. El jurat del premi estarà presidit per la persona que ostenti el mateix càrrec al Col·legi o en la persona que delegui. La composició del jurat serà: un infermer/a de l’àmbit hospitalari, un infermer/a d’atenció primària, un infermer/a de l’àmbit sociosanitari i/o residencial, un llevador/a, un infermer/a docent de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, un membre de la Comissió de Recerca del Col·legi, un infermer/a màster o doctorand/a o doctor/a en Salut i el secretari del Col·legi que tindrà veu però no vot. El president/a del Col·legi tindrà vot de qualitat.
 6. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 7. Els treballs hauran de ser presentats en format electrònic (suport USB) i en format paper, imprès en DIN A4 a dues cares, cos de lletra Arial 11 i interlineat d’1,5. En tots els treballs, els autors s’identificaran amb un pseudònim i adjuntaran un sobre tancant que contindrà el nom i cognoms, l’adreça actual, el núm. de telèfon i el núm. de col·legiat de cadascun d’ells. Fora del sobre tancant, només hi constarà el mateix pseudònim que hi figuri al treball.
 8. Caldrà presentar tres exemplars del treball imprès i en cap d’ells hi pot constar cap referència d’agraïment a cap persona o institució. En cas que el treball resulti premiat, es podran afegir els agraïments a la publicació posterior.
 9. Els treballs guanyadors es publicaran en format de resum en la revista col·legial INF. Els autors hauran d’entregar un resum executiu de 6 pàgines com a màxim (incloent-hi gràfics o taules si s’escau), i tant aquest com el treball complet, passaran a ser propietat del COILL, que en podrà fer l’ús qaue en cregui convenient. El Col·legi es reserva també el dret de fer-ne la difusió adient en els mitjans que cregui oportuns.
 10. Qualsevol dels premis podrà ser declarat desert.
 11. La data de finalització de presentació dels treballs aspirants al Premi, serà el divendres 29 de març de 2019, a les 19h.
 12. Cap membre del jurat, ni de la junta de govern del COILL podrà participar, ni de manera individual ni com a autor col·laborador, en aquest Premi.
 13. EL lliurament del premi es durà a terme en el decurs dels actes de celebració del “Dia de la Infermeria” dins la Jornada anual que organitza el COILL.
 14. Política de plagi. El fet de plagiar un estudi fet amb anterioritat -bé sigui del mateix autor del treball o d’un altre- implicarà la retirada del premi, així com el dret a tornar-hi a participar.
 15. La participació en aquest certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.

BASES Beca Millor Projecte de Recerca Infermera de Lleida 2019

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida convoca una Beca de 6.000 euros per al Millor Projecte de Recerca Infermera 2019.

 1. El 75% de les autores o autors del projecte hauran de ser infermeres col·legiades a Lleida (el 25% restant poden ser, o bé infermeres col·legiades a altres col·legis, o bé altres professionals de la salut).
 2. L’investigador o investigadora principal haurà de liderar i gestionar el projecte i estar col·legiat/da al COILL.
 3. Els projectes s’hauran de dur a terme en el període d’un any.
 4. Per tal de fer un seguiment del projecte, el COILL assignarà una supervisió experta en la matèria i en metodologia científica. El grup de treball i la supervisió del COILL es reuniran almenys un cop al mes.
 5. Els projectes i CV dels investigadors/es hauran de ser presentats en format FIS (es pot descarregar el formulari a la plana web del COILL: http://www.coill.org).
 6. Es valorarà positivament que els autors treballin en el camp assistencial i que els grups estiguin integrats per professionals de diferents institucions.
 7. La Junta de Govern del COILL, conjuntament amb dos avaluadors externs, decidirà quins són els beneficiaris de la beca. Aquesta decisió es farà pública en el marc dels actes de celebració del “Dia de la Infermeria”.
 8. En la fase de difusió de l’estudi sempre haurà de constar-hi que ha estat finançat pel COILL.
 9. No seran finançats aquells conceptes que ja ho hagin estat per altres institucions de caràcter públic o privat.
 10. Els resultats del projecte guanyador es publicaran a la revista col·legial INF, essent els autors/es els responsables d’elaborar un resum d’extensió màxima 6 pàgines (incloses taules i/o gràfics si s’escau).
 11. L’incompliment d’aquestes bases suposarà el retorn dels diners per part del grup de treball.
  Els projectes s’enviaran a l’adreça electrònica: coill@coill.org.
 12. La data límit per l’entrega dels projectes és el divendres 29 de març de 2019 a les 19h.

Lleida, 4 de febrer de 2019

Per a més informació:
973 24 37 60
coill@coill.org

No Events on The List at This Time

Menú

X