Convocatòria DSI-LLIURE-2018: publicació mèrits provisionals

Publicada la diligència del tribunal qualificador de la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de Diplomat/ada Aanitari/ària en Infermeria (DSI-LLIURE-2018) (Subgrup A2).

Descarregueu el document aquí o consulteu la informació completa sobre la convocatòria DSI-LLIURE-2018 (Dogc núm. 7718, de 3.10.2018) al web de l’ICS (Torn lliure)

Categoria: Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria
Resultats provisionals del concurs de mèrits

Una vegada valorats els mèrits aportats per les persones aspirants que han superat l’oposició de la convocatòria referenciada, d’acord amb l’establert en la diligència d’aquest tribunal qualificador de data 15 de març de 2021.
De conformitat amb allò que estableix la base 8.2 de la convocatòria referenciada i les bases 6.2.2.1 i 1.10 de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, Resolució SLT/2411/2015, de 21 d’octubre, (DOGC núm. 6988 de 2.11.2015); modificada per les Resolucions SLT/55/2018 d’11 de gener, (DOGC núm. 7542, de 24.1.18); SLT/1236/2018, de 18 de maig, (DOGC núm. 7643, de 15.6.2018) i SLT/1514/2018, de 2 de juliol, (DOGC núm. 7657, de 5.7.2018), aquest tribunal qualificador,

ACORDA:

1r. Donar publicitat dels resultats provisionals de la valoració de mèrits de la fase de concurs, d’acord amb la llista que figura a l’annex 1 d’aquesta diligència, així com dels criteris establerts per aquest tribunal, els quals consten a l’annex 2 d’aquesta diligència.

2n. Obrir un termini de 15 dies hàbils, del dia 24 de gener de 2022 fins el dia 11 de febrer de 2022, ambdós inclosos, per tal que les persones aspirants puguin formular les al·legacions que considerin oportunes, utilitzant el model normalitzat que a aquest efecte s’ha publicat en el lloc web de l’ICS, en els termes establerts en la base 1.10 de les bases generals esmentades anteriorment, en qualsevol dels registres que consten en l’annex 5 (registres S@rcat) d’aquesta diligència.
El model normalitzat d’al·legació es podrà descarregar en el següent enllaç del lloc web de l’ICS
http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/fitxer/30428

Per tal de facilitar i agilitar la tasca del tribunal qualificador en la comprensió i revisió de les al·legacions presentades, es demana que l’al·legació es formuli utilitzant el model normalitzat publicat en el lloc web de l’ICS així com, s’eviti complimentar-la escrita a mà.
El tribunal no tindrà en consideració les al·legacions que es presentin fora del termini anterior establert i que no s’ajustin al model normalitzat que s’ha posat a disposició per a fer aquest tràmit.

3r. Les persones aspirants que vulguin accedir al detall del seu expedient de qualificació i valoració del concurs de mèrits ho podran fer seguint les instruccions que es detallen a l’annex 3 d’aquesta diligència.

4rt.Tots aquells mèrits que figuren al Gestor de Currículum com a AII (acreditació incompleta o incorrecta) o com a No Validats, no han estat objecte de valoració per part del tribunal, atès que el mèrit al·legat o presentat no s’ajusta als requeriments previstos a les bases
de la convocatòria o a l’esmentada diligència del tribunal qualificador.

Per tal que aquests mèrits siguin validats en fase de reclamació la seva acreditació documental haurà d’ajustar-se als criteris previstos en les esmentades publicacions i amb l’annex 2 d’aquesta diligència.

No Events on The List at This Time

Menú

X